Jak funguje magnetický separátor? Využití v průmyslu

Přidat na Seznam.cz

Magnetický separátor je zařízení navržené pro oddělování částic ze směsí na základě jejich magnetických vlastností. Principem magnetického separátoru je vytvoření magnetického pole, které umožňuje oddělení kovových nečistot od ostatních ne-magnetických částic. Tato technologie je často používána v různých průmyslových odvětvích, kde je potřeba efektivní separace a co nejčistšího finálního výsledku. 

Zároveň je to nezbytný prostředek k tomu, aby nedocházelo k opakovanému poškozování výrobních zařízení, protože přítomnost kovových nečistot ve strojích může způsobit jejich opotřebení, poškození nebo selhání. Magnetické separátory svým působením zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost zařízení.

Při zpracovávání surovin například v potravinářském průmyslu nebo ve farmacii, je klíčové udržovat výrobky maximálně čisté. Neodstranění kovových nečistot může vést ke snížení kvality výsledného produktu a jeho hodnoty. Oddělování kovových nečistot z potravin a léčiv zabraňuje riziku kontaminace a ochraňuje zdraví spotřebitelů, které je prioritní k ochraně.

Magnetické separátory jsou taktéž klíčové při recyklaci. Zde pomáhají oddělovat kov od ostatního materiálu a pomáhají v procesu v jeho znovuvyužití. Tím se snižuje množství odpadu na skládkách a šetří se tak přírodní zdroje.

Na jakém principu magnetické separátory fungují?

Magnetický separátor vytváří magnetické pole, které je zásadní pro proces oddělování kovových a magnetických částic, nečistot a látek.

Magnetické pole je tvořeno magnetickými siločárami, které se šíří mezi magnetickými póly.

Magnetické separátory využívají vlastností magnetického pole a vlastností magnetických částic, které je potřeba vyseparovat z konkrétní směsi. 

Alfou a omegou tohoto procesu je schopnost magnetických a kovových látek reagovat na magnetické pole, které je produkováno separátorem.

Magnetické pole je produkováno systémy, které jsou tvořeny permanentními magnety nebo elektromagnety.

Když se tedy směs určená k separaci dostane do prostoru, kde je aktivní magnetické pole, magnetické nebo kovové částice s feromagnetickými vlastnostmi budou na toto pole reagovat. Tyto částice budou přitahovány k magnetickým pólům a budou systémem (transportními pásy, válci, rotátory) odděleny a odstraněny ze separované směsi. 

Ne-magnetické částice zůstávají v původní směsi a pokračují dále do výroby.

Typy magnetických separátorů

Mokré magnetické separátory: Tyto separátory využívají silné magnetické pole a speciální technologii pro separaci kovových nečistot z mokrých suspenzí. Jsou často používány v těžebním průmyslu pro oddělení železných rud.

Suché magnetické separátory: Tyto separátory používají silné magnetické pole a pro zachycení a odstranění částic ze suchých materiálů. Například ve stavebním průmyslu jsou využívány k odstraňování kovových nečistot z betonových a stavebních materiálů, aby se zvýšila jejich kvalita a pevnost.

Permanentní magnetické separátory: Tyto separátory využívají permanentní magnety pro vytvoření magnetického pole. Používají se například pro odstranění kovových nečistot z potravin, nebo recyklaci kovů.

Elektromagnetické separátory: Tyto separátory využívají elektromagnetické cívky pro vytvoření magnetického pole. Používají se zejména v průmyslových odvětvích, kde je potřeba vyšší variabilita a síla magnetického pole.

Rotační magnetické separátory: Tyto separátory obsahují rotující magnetické válce nebo bubny. Materiál je dopravován kolem rotujícího válce, který zachycuje nečistoty. Poté jsou tyto nečistoty odděleny a sbírány do samostatné nádoby.

Pásové magnetické separátory: Pásové separátory jsou vybaveny magnetickými pásy, které jsou umístěny nad nebo pod dopravním pásem. Materiál je přepravován přes magnetický pás, který zachycuje kovové nečistoty.

Bubnové magnetické separátory: Bubnové separátory mají speciální magnetický buben, který rotuje. Materiál je přiváděn do blízkosti bubnu, který zachycuje nečistoty, které jsou poté sbírány do samostatného zásobníku.

Využití magnetických separátorů v průmyslu

Odstraňování železných nečistot v těžbě

V hornictví se magnetické separátory používají k odstraňování železných nečistot z rudy a hornin. Tyto nečistoty mohou zhoršit kvalitu výsledného produktu nebo poškodit zařízení. Magnetické separátory, jako jsou mokré nebo suché a umožňují oddělit železné nečistoty od drcených hornin.

Separace magnetických rud v průmyslu

V průmyslových procesech, jako je výroba oceli nebo výroba hliníku, se magnetické separátory používají k separaci magneticky aktivních rud. Tímto způsobem lze získat cenné minerály a kovy, což je klíčové pro průmyslovou výrobu.

Separace kovových odpadů

Při recyklaci se magnetické separátory používají k oddělení kovových materiálů z různých druhů odpadu. Suché separátory nebo pásové magnetické separátory umožňují efektivní separaci kovových nečistot, jako jsou železo, ocel, hliník nebo měď.

Odstraňování kovových nečistot na výrobních linkách

Magnetické separátory jsou používány v procesu výroby potravin k odstraňování kovových nečistot, jako jsou kovové částečky, šrouby, hřebíky a další nečistoty, které by se mohly dostat do konečného produktu.

Separace pro farmacii

Ve farmaceutickém průmyslu se magnetické separátory používají k oddělení nečistot z léčiv nebo jiných chemických produktů, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a kvalita.

Výhody magnetických separátorů

·  Efektivní oddělování magnetických nečistot látek

·  Snadná údržba a dlouhá životnost

Nevýhody magnetických separátorů

·  Při vysokých teplotách může být výkon magnetických separátorů ovlivněn. Některé typy magnetů mohou ztratit své magnetické vlastnosti při nadměrném zahřívání, což může snížit účinnost.

·  Magnetické separátory jsou účinné pouze při oddělování magnetických materiálů. Pro separaci ne-magnetických látek jsou třeba jiné metody.