Nejdůležitější právní novinky pro rok 2023, které dopadnou na firmy i jednotlivce

Přidat na Seznam.cz

Vstup do nového roku je vždy spojen s řadou změn týkajících se jak firem, tak jednotlivců. Na ty nejdůležitější novinky z pohledu práva upozorňují pro ByznysDeník experti mezinárodní advokátní kanceláře Noerr – advokáti Lenka Sklenářová, Radim Kotlaba, Michal Janíček, Iva Bilinská a Tereza Marek.

K nejzásadnějším změnám dochází v oblastech ochrany spotřebitele, regulace tzv. významné tržní síly, ale i v pracovním právu, kde nově u nerizikových profesí odpadají pravidelné lékařské prohlídky. Velkou úpravou prošel i autorský zákon. Již hodně diskutované je i zastropování cen energií a nutnost využívat datové schránky mnohem větším počtem subjektů, než tomu bylo doposud. A novela zákona o soudech zvýší transparentnost a předvídatelnost soudního rozhodování.

Příprava na legislativní změny a jejich následná implementace znamená pro firmy i ostatní vynaložení úsilí, času i nákladů. Start každého roku přitom přináší balík nových úkolů a ten letošní není výjimkou. Zároveň lze očekávat, že i v průběhu roku se objeví celá řada nových povinností, na které se bude třeba pečlivě připravit. Zákonodárci jsou totiž v prodlení s implementací několika desítek evropských směrnic a nápravou chyb z dřívějška, například se zákonem řešícím oznamování nekalého jednání, tedy tzv. whistleblowing,“ upozorňuje Petr Hrnčíř, lokální partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele

S novým rokem přicházejí poměrně zásadní změny v oblasti ochrany spotřebitele. Novely občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele mají za cíl zvýšit ochranu práv spotřebitelů. „Nově má být například zamezeno umělému navyšování cen před slevou tím, že prodejci budou muset při poskytování slev uvádět nejnižší cenu, za kterou zboží nabízeli v posledních 30 dnech. Přísnější podmínky platí i pro zveřejňování recenzí, kdy je nutné, aby každá recenze byla propojitelná s konkrétní objednávkou spotřebitele. Stejně tak se zpřísní úprava pro informování spotřebitele o personalizaci cen, kdy v praxi podnikatelé často snižují či zvyšují cenu u konkrétního zboží dle automaticky ukládaných dat o chování daného zákazníka. V případě takovéto úpravy cen je podnikatel nově povinen o této skutečnosti informovat před uzavřením smlouvy,“ říká advokát Michal Janíček z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Další podstatná změna se týká vracení zboží zakoupeného online ve 14denní lhůtě, kdy spotřebitel nově odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží jen pokud jej reálně užíval, a ne jen prohlédl.

Rozšíření zákona o významné tržní síle na podnikatele v zemědělství a v potravinářství s obratem nad 50 milionů Kč

Zásadní novela zákona o významné tržní síle, která implementuje evropskou směrnici o nekalých praktikách, nabyla účinnosti 1. ledna. Nejpodstatnější změnou je zásadní rozšíření okruhu obchodníků, na které se zákon vztahuje – hranice obratu klesla z částky nad 5 miliard Kč na 2 miliony Euro. „Vítanou změnou je i zrušení dosavadního neomezeného výčtu nekalých obchodních praktik – nově zákon naopak přesně vyjmenovává konkrétně více než dvě desítky zakázaných ujednání a postupů. Za porušení zákona hrozí pokuta do 10 milionů Kč nebo do výše 10 % čistého obratu,“ říká advokát Radim Kotlaba z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Novela dává podnikatelům 12 měsíců na úpravu stávajících smluv.

Zastropování cen energií

Od 1. ledna 2023 dochází k zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti, živnostníky, malé a střední firmy stejně jako subjekty veřejného sektoru, a to na částce 5.000 Kč za MWh u elektřiny a 2.500 Kč za MWh u plynu (bez DPH a distribučních poplatků). Dle prosincové novely příslušného nařízení vlády došlo k dlouho očekávanému zastropování cen také pro velké firmy, které bude ve stejné výši,“ říká advokát Radim Kotlaba z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Zastropování se bude v případě velkých firem uplatňovat pouze na 80 % nejvyšší měsíční spotřeby dané firmy z minulých pěti let (stejně jako v případě malých a středních firem), což má motivovat k úsporám. Zároveň jedna velká firma bude oprávněna čerpat podporu do maximální výše 4 milionů Euro. Energeticky náročný průmysl má pak vyšší limity a další podmínky. Poskytování této podpory se předpokládá do konce roku 2023.

Změny v autorském zákoně

Od 5. ledna 2023 vstupuje v účinnost poměrně rozsáhlá novela autorského zákona implementující dvě směrnice EU. Novela zpřísňuje pravidla pro poskytovatele služeb (platforem) pro veřejné sdílení obsahu online, kteří budou povinni vynaložit úsilí k získání licence ke sdílenému obsahu a reagovat na žádosti autorů ke smazání jejich děl. Rozsah povinností je pak odstupňován dle obratu poskytovatele a délky poskytování služeb. „Novela také zvyšuje ochranu vydavatelů tisku, kdy omezuje zveřejňování náhledů tištěných publikací online bez příslušné licence. Kromě rozšíření práv autorů a vydavatelů naopak byly přidány další možnosti užití autorských děl ke vzdělávacím, vědeckým a kulturním účelům,“ říká advokátka Lenka Sklenářová z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Zrušení povinných pravidelných prohlídek u lékaře a podpora zkrácených úvazků

Stávající povinnost zaměstnavatelů zajišťovat pravidelné lékařské prohlídky je od začátku nového roku zrušena u kancelářských (nerizikových) profesí. „Nově půjde takový zaměstnanec na periodickou prohlídku pouze tehdy, vyžádá-li si ji on sám či jeho zaměstnavatel. Původně se u těchto profesí uvažovalo i o zrušení vstupních lékařských prohlídek, od tohoto záměru ale bylo prozatím ustoupeno,“ říká advokátka Iva Bilinská z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Od února stát také přichází s finanční podporou zkrácených úvazků, a to ve formě sníženého pojistného na sociální zabezpečení o 5 % u pracovních úvazků do 30 hodin týdně. Zvýhodnění bude k dispozici pro vybrané skupiny zaměstnanců, například mladší 21 let, starší 55 let, zdravotně postižené nebo pečující o dítě do 10 let.

Povinné datové schránky pro mnohem více subjektů

Od 1. ledna 2023 vstoupila v účinnost novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v jejímž důsledku došlo k rozšíření okruhu osob, kterým se zřizují datové schránky „automaticky“ ze zákona. Doposud se datové schránky povinně zřizovaly pouze obchodním společnostem, odštěpným závodům zahraničních subjektů a vybraným podnikajícím fyzickým osobám (např. advokátům a daňovým poradcům). Nově pak mají mít datové schránky všechny právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících (např. spolky, nadace, společenství vlastníků bytových jednotek) a všechny podnikající fyzické osoby. „Dobrovolné zřízení datové schránky tak zůstalo pouze pro fyzické osoby. Tyto nové datové schránky by měly být Ministerstvem vnitra zřízeny do 31. března 2023. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám jsou v tomto období rozesílány přístupové údaje dopisem,“ říká advokátka Tereza Marek z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Vyšší transparentnost a předvídatelnost soudního rozhodování

Od nového roku by v návaznosti na změnu zákona o soudech a soudcích mělo být více jasno v tom, jak jednotlivé soudy rozhodují. Doposud bylo možné ve veřejných databázích dohledat v civilních a trestních věcech obvykle pouze rozhodnutí nejvyšších soudů. Nově mají být povinně zveřejňována i rozhodnutí nižších soudů (okresních, krajských a vrchních) v civilních věcech a dále i v trestních věcech týkajících se úplatkářství – větší část již od roku 2023, další pak o rok později. Zveřejňovat se budou pravomocná rozhodnutí ve věci samé, ne však již třeba platební rozkazy, schválení smírů či čistě procesní rozhodnutí. „Dá se předpokládat, že tato databáze zlepší předvídatelnost rozhodování soudů a může vést i k většímu sjednocení rozhodovací praxe na úrovni nižších soudů,“ uzavírá advokátka Lenka Sklenářová z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Zdroj: redakce ve spolupráci se společností Noerr